Úvod / Podpora a spolupráca

Podpora a spolupráca

Najbližší termín uzávierky: 28.2.2023 pre podujatia realizované v júni až septembri 2023 alebo neskôr.

Cieľ výzvy

Cieľom otvorenej výzvy „Open Call – podpora a spolupráca“ je podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry v meste a decentralizácia a rozvoj verejných priestranstiev. Formulár “Podpora a spolupráca” je určený pre organizátorov podujatí, ktoré sú zakotvené v priestore a čase, majú definovaný rozpočet, realizačný tím, cieľ a účel. Ide o hotové projekty, kde BKIS vstupuje ako partner (príp. spoluorganizátor) a zároveň podujatia, do ktorých BKIS nevstupuje dramaturgicky, t. j. žiadateľ je organizátor aj dramaturg. Podujatia by teda mali byť realizovateľné aj bez podpory BKIS. 

Oprávnený žiadateľ

O podporu a spoluprácu prostredníctvom formulára môžu požiadať akékoľvek fyzické alebo právnické osoby. BKIS je organizácia, ktorá chce podporiť a spolupracovať so všetkými žiadateľmi, ktorí vyznávajú európske demokratické hodnoty s presahom na kultúrnu tradíciu Európy založenú na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity.

BKIS ako partner

BKIS do partnerstva ponúka v prvom rade vlastné personálne a materiálne zdroje, avšak niektoré požiadavky žiadateľov sú zabezpečované z externých zdrojov, t. j. BKIS požadované služby a materiál nakupuje. To môže nastať v prípade ak BKIS danými zdrojmi vôbec nedisponuje, alebo sú v požadovanom čase už alokované na iné podujatia. Preto je možné, že v prípade schválenia žiadosti môže dôjsť k finančnému plneniu žiadateľa, a to buď formou rozdelenia vstupného, alebo finančným vkladom žiadateľa do spolupráce, ktorým sa pokryjú externé náklady BKIS spojené s podujatím.

Ponuka BKIS do spolupráce

Zoznam dostupnej technickej podpory a súvisiacich služieb nájdete TU. Priamo vo formulári nájdete zoznam inventáru BKIS dostupného na zapožičanie. V prípade záujmu je možné do spolupráce poskytnúť aj priestor v správe BKIS, ktorým je Kostol Klarisky - koncertná sieň, s kapacitou až 180 sediacich divákov.

Automatickou súčasťou každej podporenej spolupráce je komunikačná a propagačná podpora, ktorá zahŕňa propagáciu podujatia na webovej stránke a sociálnych sieťach BKIS a v rámci digitálnej kultúrnej platformy GoOut.sk. Prípadné požiadavky na tlač reklamných materiálov a bannerov spadajú pod technickú podporu.

Harmonogram predkladania a vyhodnocovania žiadostí

Žiadosti je možné predkladať priebežne počas celého roka, pričom komisia vyhodnocuje doručené žiadosti o podporu a spoluprácu v troch kolách:

A: do uzávierky v termíne 28.2. je možné predkladať žiadosti pre podujatia s realizáciou medzi 1.6. až 30.9. Komisia rozhodne do 31.3.

B: do uzávierky v termíne 30.6. je možné predkladať žiadosti pre podujatia s realizáciou medzi 1.10. až 31.1. nasledujúceho roku. Komisia rozhodne do 31.7.

C: do uzávierky v termíne 31.10. je možné predkladať žiadosti pre podujatia s realizáciou medzi 1.2. až 31.5. nasledujúceho roku. Komisia rozhodne do 30.11.

  JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC
Zber žiadostí A A B B B B C C C C A A
Komisia     A       B       C  
Realizácia B C C C C A A A A B B B

Uvedený harmonogram predstavuje najkratší možný časový rámec medzi zaslaním žiadosti, vyhodnotením a realizáciou podujatia. Je možné žiadať o podporu a spoluprácu vo väčšom časovom predstihu ako ukazuje harmonogram, nie však v kratšom. V prípade skoršieho zaslania bude Vaša žiadosť vyhodnotená v termínovo najbližšie konajúcej sa komisii. V prípade, ak medzi predložením žiadosti a realizáciou podujatia bude menej ako 3 mesiace, žiadosť bude zamietnutá.

Príklad: Vaše podujatie sa koná 6.6.2023, žiadosť sa rozhodnete predložiť vo väčšom časovom predstihu - napríklad už 29.10.2022. Tým pádom o Vašom podujatí rozhodne už novembrová komisia do 30.11.2022. Ak by ste predložili Vašu žiadosť až 1.11.2022, tak o Vašej žiadosti bude rozhodovať marcová komisia do 31.3.2023. Ak však pošlete žiadosť po 28.2.2023, bude zamietnutá.

Fotogaléria

Výber žiadostí

Po doručení žiadosti BKIS skontroluje, či bola žiadosť predložená v dostatočnom časovom predstihu podľa vyššie uvedeného harmonogramu, či sú uvedené všetky požadované informácie a preverí dostupnosť požadovaných termínov. V prípade, ak dochádza ku kolízii s inými už realizovanými podujatiami, žiadateľ bude oslovený s cieľom nájsť iný náhradný termín, podľa dostupných kapacít BKIS.

Žiadosti o podporu a spoluprácu pri podujatiach, ktorých termín realizácie nekorešponduje s harmonogramom Open Call budú zamietnuté, o čom bude žiadateľ informovaný emailom.

Následne sú všetky žiadosti doručené do uzávierky (28.2., 30.6., 31.10.), ktoré spĺňajú podmienky Open Call posunuté na hodnotenie, ktoré vykonáva komisia. Komisia je zložená z piatich členov, z čoho sú traja z vedenia BKIS, jeden zástupca hlavného mesta SR Bratislavy a jeden zástupca odbornej verejnosti. Každý člen samostatne posúdi všetky doručené žiadosti podľa nižšie uvedených hodnotiacich kritérií a pridelí im body.

Komisia zasadá trikrát do roka vždy v mesiacoch marec, júl a november. Na zasadnutí komisia prediskutuje prípadné sporné otázky a prijme rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti. Vzhľadom na dostupnosť kapacít BKIS, resp. výsledky hodnotenia, môže byť rozsah požadovanej podpory a/alebo spolupráce komisiou upravený. BKIS negarantuje úspešným žiadateľom technickú a priestorovú podporu v plnom rozsahu uvedenom v žiadosti.

O schválení žiadosti je žiadateľ oboznámený emailom, v ktorom sú uvedené aj prípadné úpravy rozsahu podpory a spolupráce. Po vzájomnom odsúhlasení podmienok spolupráce (plnenie, záväzky, prípadný finančný vklad), je so žiadateľom uzatvorená Zmluva o spolupráci.

Dokumenty na stiahnutie:

 Výsledky predchádzajúcich komisií

Kontakt

V prípade otázok sa môžete obrátiť na naše kolegyne:

 

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava je na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Bratislava zo dňa 26.5.2022 samostatnou neziskovou organizáciou. Vaše dopyty a otázky k prenájmu priestorov DPOH adresujte na dpoh@dpoh.sk.

Email
Údaje žiadateľa
Právna forma subjektu
Stručná charakteristika subjektu
Kontaktná osoba
Odkaz na webstránku (nepovinné)
O podujatí/projekte
Termín a miesto konania
Vymazať
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Požadovaný počet:
Bližsie informácie o podujatí/projekte
Spätná väzba
BKIS registered 2023

Open Call

Spolu tvoríme kultúrne mesto