Úvod / Podpora a spolupráca

Podpora a spolupráca

Prioritou BKIS je podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry v meste a decentralizácia a rozvoj verejných priestranstiev.

BKIS je organizácia, ktorá chce podporiť a spolupracovať so všetkými žiadateľmi, ktorí vyznávajú európske demokratické hodnoty s presahom na kultúrnu tradíciu Európy založenú na nedeliteľných a univerzálnych hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity.

BKIS nedisponuje do 30.8.2022 voľnými termínmi na využívanie priestorov Divadla P. O. Hviezdoslava. K tomuto dňu zároveň dochádza k ukončeniu platnosti nájomnej zmluvy, na základe ktorej má Bratislavské kultúrne a informačné stredisko mestské divadlo v užívaní. Bližšie informácie o ďalšom využívaní priestorov DPOH po 30.8.2022 Vám poskytne Oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, email: kultura@bratislava.sk

Oprávnený žiadateľ

Dotazník “Podpora a spolupráca” je určený pre:

 • organizátorov podujatí, ktoré sú zakotvené v priestore a čase, majú definovaný rozpočet, realizačný tím, cieľ a účel, ide o hotové projekty, kde BKIS vstupuje ako partner-podporovateľ alebo partner-spoluorganizátor a zároveň podujatia, do ktorých BKIS nevstupuje dramaturgicky, žiadateľ je organizátor aj dramaturg.

Výsledkom takéhoto partnerstva je zmluva o spolupráci, kde žiadateľ figuruje ako organizátor, z čoho mu napr. vyplýva povinnosť ohlášky podujatia na príslušnom miestnom úrade.

BKIS ako partner - podporovateľ
Podpora je realizovaná z vlastných personálnych a materiálnych zdrojov BKIS (BKIS nenakupuje služby a materiál z externých zdrojov na účely realizácie podporeného podujatia). Takýto druh podpory môže byť bez finančného vkladu žiadateľa, kde ide o istý druh “nefinančnej” podpory.

BKIS ako partner – spoluorganizátor
Spolupráca je realizovaná z vlastných aj špecifických externých zdrojov, ktoré vzniknú na základe požiadaviek žiadateľa (BKIS nakupuje služby a materiál z externých zdrojov na účely realizácie podujatia). V prípade spolupráce môže dôjsť k finančnému plneniu žiadateľa, buď formou rozdelenia vstupného, alebo finančným vkladom do spolupráce, ktorým sa pokryjú externé náklady BKIS spojené s podujatím. 

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť na emailovej adrese bkis@bkis.sk

Fotogaléria

Vyhodnocovanie žiadostí

Vyhodnocovanie žiadostí bude prebiehať komisionálne, podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Komisia bude zložená z piatich (5) členov, z čoho traja (3) z vedenia BKIS, jeden (1) zástupca hlavného mesta SR Bratislavy a jeden (1) zástupca odbornej verejnosti.

Komisia bude zasadať trikrát do roka vždy v mesiacoch marec, júl a november.

Detailný harmonogram pre dotazník „Podpora a spolupráca“:

 • A1. Ak je realizácia Vášho podujatia medzi 1.6. až 30.9.
 • A2. Žiadosť je nutné zaslať najneskôr do 28.2./29.2.
 • A3. Komisia rozhodne do 31.3.
 • B1. Ak je realizácia Vášho podujatia medzi 1.10. až 31.1.
 • B2. Žiadosť je nutné zaslať najneskôr do 30.6.
 • B3. Komisia rozhodne do 31.7.
 • C1. Ak je realizácia Vášho podujatia medzi 1.2. až 31.5.
 • C2. Žiadosť je nutné zaslať najneskôr do 31.10.
 • C3. Komisia rozhodne do 30.11.
  JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC
Zber žiadostí A A B B B B C C C C A A
Komisie     A       B       C  
Realizácia B C C C C A A A A B B B

Uvedený harmonogram predstavuje najkratší možný časový rámec medzi zaslaním žiadosti, vyhodnotením a realizáciou podujatia. Je možné žiadať o podporu a spoluprácu vo väčšom časovom predstihu ako ukazuje harmonogram, nie však kratšom. V prípade skoršieho zaslania môže byť Vaša žiadosť vyhodnotená v termínovo najbližšie konajúcej sa komisii.

Príklad: Vaše podujatie sa koná 6.6.2023, žiadosť sa rozhodnete zaslať vo väčšom časovom predstihu - napríklad už 29.10.2022. Tým pádom o Vašom podujatí rozhodne už novembrová komisia do 30.11.2022. Ak by ste zaslali Vašu žiadosť až 1.11.2022, tak o Vašej žiadosti bude rozhodovať až marcová komisia do 31.3.2023

Hodnotiace kritériá

Maximálny možný počet získaných bodov: 150
Minimálny počet bodov na schválenie žiadosti: 75
Maximálny počet bodov od jedného člena komisie: 30

 • 10 bodov – súlad s prioritami výzvy
  • decentralizácia kultúry
  • prístupnosť pre širokú verejnosť
  • podpora komunít a európskych demokratických hodnôt
 • 10 bodov - realizovateľnosť
  • jasný realizačný plán
  • zabezpečenie podujatia a potreba podpory / spolupráce
   (opodstatnenosť žiadosti a zabezpečenie financovania – ak je potrebné)
 • 10 bodov – kvalita podujatia, ohlas podujatia a reputácia žiadateľa

 

Základné rozdiely medzi dotazníkmi "Podpora a spolupráca" a "Ponuka programu"

PODPORA a SPOLUPRÁCA  PONUKA PROGRAMU
Zmluva o spolupráci Zmluva o podaní umeleckého výkonu; Licenčná zmluva
Žiadateľ je organizátor aj dramaturg podujatia BKIS je organizátor aj garant dramaturgického plánu podujatia
Žiadateľ je iniciátor vzťahu BKIS je iniciátor vzťahu
Žiadateľ je aktívny BKIS je aktívne
Vyhodnocuje odborná komisia trikrát do roka podľa presne stanoveného časového harmonogramu Vyhodnocuje zodpovedný dramaturg kreatívno-produkčného oddelenia BKIS priebežne podľa potrieb
Podujatie je zakotvené v priestore a čase, má rozpočet, tím, cieľ aj účel – hotový projekt žiadateľa BKIS zakotví žiadateľom poskytovaný program do priestoru a času podľa vlastných potrieb
Email
Údaje žiadateľa
Právna forma subjektu
Stručná charakteristika subjektu
Kontaktná osoba
Odkaz na webstránku (nepovinné)
O podujatí/projekte
Termín a miesto konania
Vymazať
Bližsie informácie o podujatí/projekte
BKIS registered 2022

Open Call

Spolu tvoríme kultúrne mesto