Úvod / Pre mesto

Pre mesto

BKIS je tvorcom priaznivých podmienok pre organizátorov a tvorcov kultúry. Priaznivé podmienky pre rozvoj kultúry začínajú pri jednoduchom a nebyrokratickom systéme spolupráce s organizátormi kultúrnych podujatí, ktorými sú aj mestské časti, mestské organizácie, mestské podniky a iné príspevkové a rozpočtové organizácie. 

Podpora kultúry priamo prispieva k zlepšovaniu kvality života v meste, vytváraniu identity či zlepšovaniu komunikácie a sociálnej interakcie medzi obyvateľmi mesta. 

Súčasťou základnej stratégie podpory kultúry BKIS je aj poskytovanie servisu a technickej podpory mestským častiam, mestským organizáciám, mestským podnikom a iným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ktoré realizujú kultúrne podujatia na pôde hlavného mesta SR. 

Chceme v plnej miere využiť kultúrny potenciál mesta a podporovať kultúrne aktivity na území Bratislavy v takej miere, aby sa stali zásadnou súčasťou DNA mesta, a aby boli zároveň dostupné všetkým obyvateľom a návštevníkom Bratislavy. 

Oprávnený žiadateľ

Dotazník “Pre mesto” je určený pre:

  • Mestské časti Bratislavy (právnické osoby); 

  • Mestské organizácie, ktorých zriaďovateľom je Hlavné mesto SR Bratislava;

  • Mestské podniky, ktorých hlavným akcionárom je Hlavné mesto SR Bratislava;

  • Organizačné útvary Hlavného mesta SR Bratislava. 

  • Iné príspevkové a rozpočtové organizácie, ktoré realizujú kultúrne podujatia na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Žiadosti zasielajte minimálne tridsať (30) kalendárnych dní pred plánovaným termínom realizácie podujatia. 

Výsledkom schválenej žiadosti je zmluva o spolupráci, kde žiadateľ figuruje ako organizátor. Podujatia organizované žiadateľom sú zakotvené v priestore a čase, majú definovaný rozpočet, realizačný tím, cieľ a účel, teda jedná sa o hotové projekty, kde BKIS vstupuje ako partner. Zároveň sú to podujatia, do ktorých BKIS nevstupuje dramaturgicky, žiadateľ je aj dramaturg. 

BKIS ako partner – spoluorganizátor
V prípade spolupráce môže dôjsť k finančnému plneniu žiadateľa, buď formou rozdelenia vstupného, alebo finančným vkladom do spolupráce, ktorým sa pokryjú externé náklady BKIS spojené s podujatím. 

V prípade otázok sa môžete obrátiť na naše kolegyne:

  • kontakt pre mestské časti Bratislavy: Mgr. art. Jana Hanešová, E: j.hanesova@bkis.sk

  • kontakt pre mestské organizácie, mestské podniky, útvary HMBA a iné príspevkové a rozpočtové organizácie: Ing. Lenka Karolčíková, E: l.karolcikova@bkis.sk

Fotogaléria

Vyhodnocovanie žiadostí

Žiadosti budú vyhodnocované priebežne kreatívno-produkčným oddelením a oddelením technickej podpory podujatí BKIS na základe dramaturgického plánu a potrieb organizácie. Žiadateľ bude informovaný o rozhodnutí do tridsať (30) kalendárnych dní od prijatia žiadosti do BKIS. 

Email
Údaje žiadateľa
Kontaktná osoba
O podujatí/projekte
Termín a miesto konania
Vymazať
Bližsie informácie o podujatí/projekte
BKIS registered 2022

Open Call

Spolu tvoríme kultúrne mesto